Greater Madison MPO

CIVIL RIGHTS/TITLE VI

(Read in English)   (Leer en Español)   (民權法案/第六章)

 

Lub Greater Madison MPO thiab lub Nroog Madison, nws lub chaw ua hauj lwm kav tswj thiab lub chaw ua hauj lwm tuav nyiaj txiag, tau hais tseeb tias tsis pub ib tus neeg los sis cov pab pawg neeg los ua kev sib cais saib raws tsav neeg, cev nqaij daim tawv, los sis haiv neeg keeb kwm, raws li tau qhia nyob rau hauv Tshooj VI ntawm Tsab Cai txog Pej Xeem Cov Cai (Civil Rights Act) xyoo 1964 thiab Tsab Cai Tsim Kho Pej Xeem Qhov Muaj Cai (Civil Rights Restoration Act) xyoo 1987 (P.L.100-259), tsis suav nrog qee phab nyob hauv, tsis kam muab txiaj ntsig vim los ntawm, los sis ua lwm yam uas cuam tshuam txog kev ntxub ntxaug nyob rau hauv cov khoos kas, cov kev pab cuam los sis cov kev ua hauj lwm ub no. Dhau li no lawm, Madison Txoj Cai Siv Ncua Dav (Madison General Ordinance, M.G.O.) Nqe 39.02(8) muaj lus txib kom ua raws txoj cai ua hauj lwm no. Lub Greater Madison MPO thiab lub Nroog Madison rau siab ua hauj lwm mus ntxiv los ua kom ntseeg tau tias tsis muaj kev ntxub ntxaug nyob rau txhua qhov ntawm nws lub khoos kas pab nyiaj rau cov kev ua hauj lwm ub no.

Tus neeg tsis txaus sib los kuj yuav xa daim ntawv hais kev tsis txaus siab ncaj nraim mus rau Tsoom Fwv Lub Chaw Kav Tswj Kev Thauj Mus Los (Federal Transit Administration, FTA), xa daim ntawv hais kev tsis txaus siab mus rau Office of Civil Rights, Xa rau: Title VI Program Coordinator, FTA, East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave., SE Washington, DC, 20590.

Txhua tus(cov) neeg los sis lub(cov) koom haum uas lawv ntseeg tias lawv raug ntxub ntxaug tawm tsam saib raws tsav neeg, cev nqaij daim tawv, los sis keeb kwm haiv neeg los ntawm lub Greater Madison MPO yuav xa tau Tshooj VI daim ntawv tsis txaus siab los ntawm ua kom tiav thiab xa lub Greater Madison MPO Tshooj VI Daim Foos Tsis Txaus Siab los sis los ntawm kev xa email los sis tsab ntawv muaj cov ntsiab lus tseem ceeb mus rau Greater Madison MPO los sis lub Nroog Madison Chav Hauj Lwm ntsig txog Pej Xeem Cov Cai (City of Madison Department of Civil Rights) (Saib cov ntaub ntawv siv rau kev sib txuas lus hauv qab no).

Greater Madison MPO                                                City of Madison Dept. of Civil Rights

Xa mus rau: Title VI Complaint                                   Xa mus rau:  Title VI Complaint

100 State St., #400                                                   210 Martin Luther King Jr. Blvd., #523

Madison, WI  53703                                                   Madison, WI  53703

XOV TOOJ:  (608) 266-4336                                       XOV TOOJ:  (608) 266-4910

Email:  mpo@cityofmadison.com                                 Email:  dcr@cityofmadison.com


Tshooj VI Daim Foos Tsis Txaus Siab

Kev Ceeb Toom Qhia Rau Zej Tsoom txog Cov Cai Nyob Rau Hauv Tshooj VI

Tshooj VI cov txheej txheem hais kev tsis txaus siab